watch sexy videos at nza-vids!
Điều khoản sử dụng
Miễn trừ

Miễn trừ được hiểu là các điều kiện, điều khoản và quy định nội dung công bố dưới đây về từ chối trách nhiệm của người quản trị đối với bất cứ tổ chức cá nhân nào truy cập, sử dụng, dẫn chiếu, tham khảo cơ sở dữ liệu tại website: http://wapxem.sextgem.com dưới mọi hình thức (sau đây hiểu là khách hàng hoặc người truy cập). Tất cả những người truy cập mặc nhiên đã đọc kỹ và hiểu rõ những điều kiện, điều khoản này và chấp thuận tất cả quy định một cách hoàn toàn tự nguyện.

 

1. Người truy cập sử dụng cơ sở dữ liệu hiểu rõ rằng phải tuân theo những nội dung sử dụng Website. Người quản trị yêu cầu rằng người truy cập không được có bất kỳ hành vi nào trái pháp luật, vi phạm đạo đức trong việc sử dụng Website và cơ sở dữ liệu. Mọi hành vi xâm hại khi  gây thiệt hại cho Website hay cho SEXTGEM người thực hiện phải hoàn toàn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, SEXTGEM sẽ áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn và đề nghị xử lý những hành vi đó theo quy định của pháp luật.

 

2. Người quản trị không chịu trách nhiệm Pháp lý đối với các nội dung của bất kỳ trang web nào được kết nối hoặc bất kỳ đường link kết nối đến trang web này. Người quản trị không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi vấn đề phát sinh, liên quan hoặc xuất phát từ việc sử dụng hoặc không sử dụng trang web bao gồm nhưng không chỉ giới hạn bởi mọi vấn đề về phần mềm hoặc dữ liệu máy tính.

 

3. Người quản trị bảo lưu toàn quyền thiết lập, điều chỉnh nội dung cơ sở dữ liệu vào bất cứ thời điểm nào. Các Điều khoản và điều kiện nói trên được thiết lập, điều chỉnh và hiểu theo quy định của Pháp Luật.

 

4. Người truy cập từ bỏ mọi quyền khiếu nại, khởi kiện, yêu cầu Người quản trị can thiệp, giải quyết bất cứ vấn đề gì liên quan đến các nội dung đã tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên đây.